N drive चलाउने तरीका

N drive चलाउने तरीका

ff

순서1

१. मोबाईलमा N drive download गरिसके पछि, application run गर्ने

ff

순서2

२. music “음악” menu मा click गर्ने

ff

순서3

३. आफूले चाहेको फाईलमा click गर्ने

ff

순서4

४. “내려받기” download जस्तो देखिने icon मा click गरेपछि तपाईले चाहनु भएको फाईल तपाईको मोबाईलमा पाउन सक्नु हुन्छ।

ff

이거슨아난타

Leave a Reply