11.9 class review 1

Korean

English

Nepali

고르다

choose, select, pick

छान्नु , रोज्नु

마음에 들다

catch[take] one´s fancy

मन पर्नु

문구점

stationery store

स्टेश्नरी पसल

동물원

zoo

चिड़ियाखाना

음식점

Restaurant

रेस्टरां

놀이동산

an amusement park

मनोरंजन गर्नलाई बनाइएको पार्क

이사

move

बसाई सर्नु

방문

visit

(ठाउँ) हेर्न जानु , भ्रमण , भेट

taste, flavor

स्वाद

동물

animal

जनावर

계절(, 여름, 가을, 겨울)

season(spring , summer, fall ,winter)

ऋतु (वसन्तं , ग्रीष्म , शरद ,जाड़ो )

직업

job, work, occupation, career

पेशा

하늘

sky

आकाश

과목

subject

विषय

하지만

but, however, though

तर , यद्यपि , तापनि

그러나

but, though, however, nevertheless

तर , यद्यपि , तापनि

면접

interview

अन्तरवार्ता (जागिर)

긴장

tension

मानसिक उत्तेजना , नर्वस हुनु

실수

mistake, error

गल्ती

생겨나다

emerge

(अँध्यारो वा गुप्त स्थानबाट) प्रकाशमा आउनु , स्पष्ट हुनु

서점

bookstore

किताब पसल

 

이거슨아난타

Leave a Reply