TOPIK PART 1 NOUN-7

 

 

 

skdns

 

기사10

article

लेख

기숙사

dormitory

छात्राबास, होस्टेल, सुत्ने कोठा

기온

temperature

तापमान

기자

reporter

पत्रकार

기차

train

रेल

기침

cough

खोकी, खोक्नु

기타

guitar

गितार

road, way

बाटो

김밥

gimbap

कीमबाप (भातसँग कीमले बेरिएकोकोरियन खाना )

김치

kimchi

किम्ची (कोरियन अचार )

남미

South America

दक्षिण अमेरिका

남산

Mt. Nam

नामसान हिमाल

남자

man, male

केटा,लोग्ने मान्छे

남쪽

the south

दक्षिण

남편

husband

श्रीमान

남학생

boy student

छात्र

day time

दिउँसोको समय

내과

internal medicine

आन्तरिक चिकित्सा

내년

next year

आउदो वर्ष

내용

content

विषय

 

 

이거슨아난타

Leave a Reply