DIALOGUE-2

다이알로그

 

 

a:밥먹었어?

a:Did you have your lunch/ dinner?

a:खाना खायौ?

 

b:아직이요

b:Not yet

b:अहिलेसम्म खाएको छैन।

 

a:뭐 먹을래?

a:Wanna have something?

a:केहि खान्छौ कि ?

 

b:괜찮아요 .

b:It’s ok .

b:ठिकै छ।

 

 

이거슨아난타

Leave a Reply