nepal calling card hero from Korea to Nepal

KakaoTalk_20140917_162946287

नेपाल कल गर्नको लागि calling card (हिरो) १४२ मिनेट १८००० वन मा 

 

सम्पर्कको लागि  

010-2805-7550 अनन्त 

010-2861-9828 सरन 

이거슨아난타

Leave a Reply