TOPIK PART 1 NOUN-3

skdns

 

 

경기장 a stadium रंगशाला, खेलकको थलो
경복궁 Gyeongbokgung क्यन्ग्बोककुङ् (कोरियाको ठाउँको नाम )
경주 Gyeongju क्यंग्जु    (कोरियाको ठाउँको नाम )
경찰 police पुलिस, प्रहरी
경찰관 a police officer प्रहरी अधिकृत
경찰서 police station प्रहरी चौकी
경치 scenary कुनै ठाउँको विशिष्टता देखाउने दृष्य
경험 experience अनुभव
계단 stair भर्यांग
계란 egg अण्डा
계절 season ऋतु
계획 plan योजना
고기 meat मासु
고등학교 high school उच्च विद्यालय
고등학생 high school student उच्च विद्यालयका विद्यार्थी
고모 a sister of one’s father, a paternal aunt फूपू
고모부 the husband of one’s father’s sister फूपाजू
고속버스 express bus राजमार्ग बस
고양이 cat बिरालो
고장 breakdown बिग्रनु

 

 

 

 

 

이거슨아난타Leave a Reply